برنامه امتحانی پایه دوازدهم (الف) خانوم احمدی

 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولادبیاتمطالعاتریاضیتفکرهنر
زنگ دومعلوم /مطالعاتکار و فن آوریزبانقرآنعلوم
زنگ سوم ریاضیدینیعربینگارش/ زبانورزش

برنامه کلاسی پایه یازدهم (الف) خانوم هاشمی

 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولادبیاتمطالعاتریاضیتفکرهنر
زنگ دومعلوم /مطالعاتکار و فن آوریزبانقرآنعلوم
زنگ سوم ریاضیدینیعربینگارش/ زبانورزش