برنامه کلاسی پایه هفتم

 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولادبیاتمطالعاتریاضیتفکرهنر
زنگ دومعلوم /مطالعاتکار و فن آوریزبانقرآنعلوم
زنگ سوم ریاضیدینیعربینگارش/ زبانورزش

برنامه کلاسی پایه هشتم

دبیرستان پیشرفتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولعلوم- مطالعاتدینیعربینگارش / زبانورزش
زنگ دومریاضیمطالعاتریاضیتفکرهنر
زنگ سومادبیاتکار و فن آوریزبانقرآنعلوم

برنامه کلاسی پایه نهم

دبیرستان پیشرفتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولریاضیکار و فن آوریزبانقرآنعلوم
زنگ دومادبیاتدینیعربینگارش / زبانورزش
زنگ سومعلوم- مطالعاتمطالعاتریاضیآمادگی دفاعیهنر